Log Function (BASIC)

计算一个数字的自然对数。

语法:


Log (Number)

返回值:

Double

参数:

数字」:要计算自然对数的任意数字表达式。

自然对数是以 e 为底数的对数,底数 e 是一个常数,近似值为 2.718282。

计算任意数 x 以 n 为底数的对数的方法是: 用 x 的自然对数除以 n 的自然对数,如下所示:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

错误代码:

5 无效的过程调用

示例:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & a & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Multiplication by logarithm function"
End Sub

请支持我们!