Track Changes Toolbar

Contains the commands that are available for tracking changes in your file.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Toolbars - Track Changes.


Show Track Changes

Shows or hides recorded changes.

Icon Show track changes

Show track changes

Record Changes

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

Icon Record Changes

Record Changes

Previous Track Change

Icon Previous track change

Previous track change

Next Track Change

Icon Next track change

Next track change

Accept Track Change

Icon Accept Track Change

Accept Track Change

Reject Track Change

Icon Reject Track Change

Reject Track Change

Accept All Tracked Changes

Icon Accept All Tracked Changes

Accept All Tracked Changes

Reject All Tracked Changes

Icon Reject All Tracked Changes

Reject All Tracked Changes

Accept Track Change and select next one

Icon Accept Track Change and select next one

Accept Track Change and select next one

Reject Track Change and select next one

Icon Reject Track Change and select next one

Reject Track Change and select next one

Manage changes

Accept or reject recorded changes.

Icon Manage Track Changes

Manage Track Changes

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Icon Insert Comment

Insert Comment

Insert Track Change Comment

Enter a comment for the recorded change.

Icon Insert Track Change Comment

Insert Track Change Comment

Hiện thay đổi

Prevents a user from deactivating the record changes feature, or from accepting or rejecting changes unless the user enters a password.

Icon Protect Changes

Protect Changes

Compare Document

So sánh tài liệu hiện tại với một tài liệu khác mà bạn chọn. Trong hộp thoại sẽ mở, nội dung của tài liệu đã chọn được đánh dấu như mục xoá. Bạn cũng có thể chèn vào tài liệu hiện tại nội dung của tập tin đã chọn, bằng cách chọn các mục xoá thích hợp, nhấn vào nút Từ chối, sau đó nhấn vào nút Chèn.

Icon Compare Document

Compare Document

Trộn tài liệu

Nhập khẩu vào tài liệu gốc những thay đổi được làm trong các bản sao của cùng một tài liệu. Các thay đổi trùng thì được trộn tự động.

Icon Merge Document

Merge Document

Please support us!