Header and Footer

This submenu includes commands to add and remove page headers and footers.

Đầu trang

Thêm hoặc bớt đầu trang tại kiểu trang mà bạn chọn trong thực đơn phụ. Đầu trang này sẽ được thêm vào tất cả các trang có cùng kiểu. Trong một văn bản mới, chỉ kiểu trang "Mặc định" được liệt kê trong danh sách. Các kiểu trang khác được thêm khi bạn áp dụng chúng trong văn bản.

Chân trang

Thêm hoặc bớt phần chân trang của kiểu trang bạn vừa chọn trong thực đơn phụ. Phần chân trang được thêm vào tất cả các trang có cùng kiểu trang. Trong một văn bản mới, chỉ kiểu trang « Mặc định » được liệt kê. Các kiểu trang khác được thêm vào danh sách sau khi bạn áp dụng vào văn bản.

Please support us!