Insert Frame

This submenu contains both interactive and non-interactive means of inserting a frame.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Insert - Frame.


Frame Interactively

Insert a frame by drawing its shape with the mouse cursor.

Frame

Chèn mộ khung mà bạn có thể sử dụng để tạo một bố trí của một hoặc nhiều cột chứa văn bản và đối tượng.

Floating Frame

D'oh! You found a bug (text/shared/01/04160500.xhp#floating_frame_text not found).

Please support us!