Tính năng LibreOffice Writer

LibreOffice Writer giúp bạn thiết kế và tạo những văn bản có thể bao gồm hình vẽ, bảng hay biểu đồ. Bạn cũng có thể lưu tài liệu dưới những định dạng khác nhau, bao gồm chuẩn OpenDocument (ODF), .doc của Microsoft Word hay HTML. Và bạn cũng có thể dễ dàng xuất tài liệu của bạn sang định dạng Portable Document Format (PDF).

Viết

LibreOffice Writer cho bạn có khả năng tạo cả tài liệu cơ bản, như bản ghi nhớ, Fax, lá thư, sơ yếu lý lịch và tài liệu đã trộn, lẫn tài liệu dài, phức tạp hay đa phần, cũng có thư tịch, bảng tham chiếu và chỉ mục.

LibreOffice Writer also includes such useful features as a spellchecker, a thesaurus, AutoCorrect, and hyphenation as well as a variety of templates for almost every purpose. You can also create your own templates using the wizards.

Thiết kế và Cấu trúc

LibreOffice offers a wide variety of options to design documents. Use the Styles window to create, assign and modify styles for paragraphs, individual characters, frames and pages. In addition, the Navigator helps you to quickly move around inside your documents, lets you look at your document in an outline view, and keeps track of the objects that you have inserted into your document.

Bạn cũng có khả năng tạo các chỉ mục và bảng khác nhau trong tài liệu văn bản. Có thể xác định cấu trúc và diện mạo của những chỉ mục và bảng, tùy theo trường hợp riêng. Siêu liên kết và dấu nhớ động cho bạn nhảy trực tiếp tới mục tương ứng trong văn bản.

Xuất bản trên máy tính bằng LibreOffice Writer

LibreOffice Writer contains numerous desktop publishing and drawing tools to assist you in creating professionally styled documents, such as brochures, newsletters and invitations. You can format your documents with multi-column layouts, frames, graphics, tables, and other objects.

Phép tính

Tài liệu văn bản trong LibreOffice có một chức năng tính có sẵn thì giúp đỡ bạn thực hiện phép tính phức tạp hay liên kết hợp lý. Dễ tạo bảng trong tài liệu văn bản, để thi hành phép tính.

Tạo bản vẽ

Công cụ vẽ của LibreOffice Writer cho bạn có khả năng tạo bản vẽ, đồ họa, câu chú giải và các kiểu bản vẽ khác nhau một cách trực tiếp bên trong tài liệu văn bản.

Chèn đồ họa

Có thể chèn ảnh có các định dạng khác nhau vào trong văn bản, kể cả những ảnh dưới dạng JPG hay GIF. Ngoài ra, chức năng Bộ sưu tập cung cấp những hình ảnh tạo sẵn mà bạn có thể sử dụng, và Bộ sưu tập chữ nghệ thuật cho phép tạo những hiệu ứng đẹp mắt cho văn bản.

Giao diện ứng dụng linh hoạt

The program interface is designed so that you can configure it according to your preferences, including customizing icons and menus. You can position various program windows, such as the Styles window or the Navigator as floating windows anywhere on the screen. You can also dock some windows to the edge of the workspace.

Kéo và thả

Tính năng kéo và thả cho phép thao tác nhanh và hữu hiệu với các tài liệu văn bản trong LibreOffice. Chẳng hạn, có thể năng kéo và thả các đối tượng, như đồ họa từ Bộ sưu tập, từ vị trí này sang vị trí khác trong cùng một tài liệu, hoặc giữa các tài liệu LibreOffice đang mở.

Chức năng trợ giúp

Bạn có thể sử dụng hệ thống trợ giúp như là tham chiếu hoàn toàn về các ứng dụng LibreOffice, gồm những hướng dẫn về các công việc cả đơn giản lẫn phức tạp.

Please support us!