OLE Object Bar

The OLE Object bar appears when objects are selected, and contains the most important functions for formatting and positioning objects.

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Không ngắt

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object. Cũng có thể đặt tùy chọn này trên trang thanh Ngắt.

Wrap Off Icon

Tắt cuộn

Ngắt

Wraps text on all four sides of the border frame of the object. Biểu tượng này tương ứng với tùy chọn Ngắt trang trên trang thanh Ngắt.

Wrap On Icon

Bật cuộn

Cuộn qua

Places the object in front of the text. Cũng có thể tạo hiệu ứng này trên trang thanh Ngắt.

Wrap Through Icon

Cuộn qua

Canh lề trái

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Icon Left

Trái

Giữa nằm ngang

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Icon Centered

Giữa

Canh lề phải

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Icon Right

Phải

Canh lề trên

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Icon Top

Trên

Canh lề giữa nằm dọc

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Icon Centered

Giữa

Canh lề dưới

Chỉnh canh theo chiều dọc các cạnh bên dưới của các đối tượng đã chọn. Nếu chỉ chọn một đối tượng trong Draw hay Impress thì cạnh bên dưới của được được chỉnh canh theo lề bên dưới của trang.

Icon Bottom

Dưới

Viền

Nhấn vào biểu tượng Viền để mở thanh công cụ Viền, trên đó bạn có thể sửa đổi viền của vùng bảng tính hay đối tượng.

Icon Borders

Viền

Kiểu dáng đường

Nhấn vào biểu tượng này để mở thanh công cụ Kiểu dáng đường, trên đó bạn có thể sửa đổi kiểu dáng của đường viền.

Icon Line style

Kiểu dáng đường

Màu viền

Nhấn vào biểu tượng Màu đường (của viền) để mở thanh công cụ Màu viền, mà cho bạn có khả năng sửa đổi màu viền của đối tượng.

Biểu tượng

Màu đường (của viền)

Thuộc tính đối tượng

Opens a dialog where you can modify the properties of the selected object, for example, its size and name.

Icon Object Properties

Thuộc tính Đối tượng

Nâng lên trên

Nâng đối tượng đã chọn lên trên đống, để hiện rõ « phía trước » các đối tượng khác.

Icon Bring to Front

Nâng lên trên

Hạ xuống dưới

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống dưới đống, để ẩn « phía sau » các đối tượng khác.

Icon Send to Back

Hạ xuống dưới

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Please support us!