Thanh khung

Khi khung nào được chọn, thanh khung cung cấp các chức năng quan trọng nhất để định dạng và định vị khung đó.

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Tắt ngắt

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object.

You can also choose this setting on the Wrap tab page.

Wrap Off Icon

Tắt cuộn

Bật ngắt

Wraps text on all four sides of the border frame of the object.

This icon represents the Page Wrap option on the Wrap tab page.

Wrap On Icon

Bật cuộn

Cuộn qua

Places the object in front of the text.

You can also define this setting on the Wrap tab page.

Wrap Through Icon

Cuộn qua

Canh lề trái

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Icon Left

Trái

Giữa nằm ngang

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Icon Centered

Giữa

Canh lề phải

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Icon Right

Phải

Canh lề trên

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Icon Top

Trên

Canh lề giữa nằm dọc

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Icon Centered

Giữa

Canh lề dưới

Chỉnh canh theo chiều dọc các cạnh bên dưới của các đối tượng đã chọn. Nếu chỉ chọn một đối tượng trong Draw hay Impress thì cạnh bên dưới của được được chỉnh canh theo lề bên dưới của trang.

Icon Bottom

Dưới

Viền

Nhấn vào biểu tượng Viền để mở thanh công cụ Viền, trên đó bạn có thể sửa đổi viền của vùng bảng tính hay đối tượng.

Icon Borders

Viền

Kiểu dáng đường

Nhấn vào biểu tượng này để mở thanh công cụ Kiểu dáng đường, trên đó bạn có thể sửa đổi kiểu dáng của đường viền.

Icon Line style

Kiểu dáng đường

Màu viền

Nhấn vào biểu tượng Màu đường (của viền) để mở thanh công cụ Màu viền, mà cho bạn có khả năng sửa đổi màu viền của đối tượng.

Biểu tượng

Màu đường (của viền)

Màu nền

Nhấn vào để mở thanh công cụ trên đó bạn có thể nhấn vào màu nền cho đoạn văn. Màu này được áp dụng cho nền của đoạn văn hiện thời, hoặc vào các đoạn văn đã chọn.

Icon Background color

Màu nền

Thuộc tính khung

Chèn mộ khung mà bạn có thể sử dụng để tạo một bố trí của một hoặc nhiều cột chứa văn bản và đối tượng.

Icon Frame Properties

Thuộc tính Khung

Nâng lên trên

Nâng đối tượng đã chọn lên trên đống, để hiện rõ « phía trước » các đối tượng khác.

Icon Bring to Front

Nâng lên trên

Hạ xuống dưới

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống dưới đống, để ẩn « phía sau » các đối tượng khác.

Icon Send to Back

Hạ xuống dưới

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Link Frames

Liên kết khung được chọn với khung kế tiếp. Văn bản tự động chuyển từ khung này sang khung khác.

Icon Link Frames

Liên kết khung

Bỏ liên kết khung

Bỏ liên kết giữa hai khung. Bạn chỉ có thể bỏ liên kết nối từ khung được chọn đến khung đích.

Icon Unlink Frames

Bỏ liên kết khung

Please support us!