Thước

Thước hiển thị các chiều của trang, và vị trí của các dấu tab, dấu thụt lề, biền và cột. Bạn có khả năng sửa đổi những vị trí này trên thước bằng con chuột.

By double-clicking on the ruler, you can open the Paragraph dialog and assign direct paragraph formatting for the current paragraph or all selected paragraphs.

Đặt khoảng Tab

Trên thước đo, hãy sử dụng con chuột để đặt khoảng tab cho đoạn văn hiện thời, hoặc cho các đoạn văn được chọn.

Setting Indents, Margins, and Columns

Bạn có thể sử dụng con chuột để xác định các khoảng thụt lề và các lề cho đoạn văn hiện thời, hoặc cho các đoạn văn đã chọn.

Please support us!