Thước

Thước hiển thị các chiều của trang, và vị trí của các dấu tab, dấu thụt lề, biền và cột. Bạn có khả năng sửa đổi những vị trí này trên thước bằng con chuột.

Bằng cách nhấn đôi vào thước, bạn có thể mở hộp thoại Đoạn văn và gán định dạng đoạn văn trực tiếp cho đoạn văn hiện thời hay những đoạn văn đã chọn.

Đặt khoảng Tab

Trên thước đo, hãy sử dụng con chuột để đặt khoảng tab cho đoạn văn hiện thời, hoặc cho các đoạn văn được chọn.

Đặt khoảng Thụt lề, Lề và Cột

Bạn có thể sử dụng con chuột để xác định các khoảng thụt lề và các lề cho đoạn văn hiện thời, hoặc cho các đoạn văn đã chọn.

Please support us!