Print Preview

The Print Preview Bar appears when you view the current document in the print preview mode.

Trang lùi

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Previous Page

Trang trước

Trang kế

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Next Page

Trang sau

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon First Page

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Last Page

Two Pages Preview

Displays two pages in the Print Preview window. Uneven numbers will always appear on the right side, even numbers on the left.

Icon Two Pages Preview

Two Pages Preview

Xác định số trang được hiển thị cùng lúc trên màn hình. Nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng, để mở lưới trong đó có thể chọn số trang cần hiển thị theo hàng và cột trong bản xem thử.

Biểu tượng

Multiple Pages Preview

Xem thử cuốn sách

Select to display the first page on the right side in the print preview. If not selected, the first page is displayed on the left side of the preview.

biểu tượng xem thử cuốn sách

Xem thử cuốn sách

Phóng to

Phóng to tài liệu để xem gần hơn.

Thu nhỏ

Thu nhỏ tài liệu để xem vùng tài liệu lớn hơn.

Thu phóng xem thử

Determines the zoom level of the print preview.

Toàn màn hình

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Icon

Hiện/ẩn toàn màn hình (khi xem thử trang)

Please support us!