Thanh trạng thái

Thanh trạng thái chứa thông tin về tài liệu hiện thời, và cung cấp một số nút có chức năng đặc biệt.

Page Number

The current page number is displayed in this field of the status bar. A click opens "Go to Page", with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.

Kiểu dáng trang hiện có

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Ngôn ngữ

Displays the language for the selected text.
Click to open a menu where you can choose another language for the selected text or for the current paragraph.
Choose None to exclude the text from spellchecking and hyphenation.
Choose Reset to Default Language to re-apply the default language for the selection or the paragraph.
Choose More to open a dialog with more options.

Chế độ chèn

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Chế độ chọn

Here you can switch between different selection modes.

Sửa đổi Tài liệu

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Chữ kí số

Cũng xem Các chữ kí số.

Hiển thị tổ hợp

Hiển thị thông tin hiện thời về tài liệu đang dùng.

Thu/Phóng và Xem bố trí

Ba điều khiển trên thanh trạng thái của trình Writer cho phép thay đổi cách Thu/Phóng và bố trí xem của tài liệu văn bản.

Những biểu tượng Xem bố trí hiển thị từ trái sang phải: Chế độ cột đơn, Chế độ xem với các trang cạnh nhau, và Chế độ sách với hai trang như một sách được mở.

Hãy kéo con trượt Thu/Phóng sang trái để hiển thị nhiều trang hơn, kéo sang phải để phóng to.

Thu Phóng

Ghi rõ hệ số thu phóng hiện thời theo đó hiển thị trang.

Please support us!