Thanh điểm chấm và đánh số

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

Moves the selected paragraph up one level in the numbering or bullets hierarchy.

Biểu tượng

Moves the selected paragraph down one level in a numbering or bullets hierarchy.

Biểu tượng

Nâng một cấp với điểm phụ

Dịch đoạn văn (và các điểm phụ) lên một cấp. Chỉ hiển thị khi con trỏ ở trong văn bản đã đánh số hay văn bản có dấu đầu dòng.

Biểu tượng

Nâng một cấp với điểm phụ

Hạ một cấp với điểm phụ

Dịch đoạn văn (và các điểm phụ) xuống một cấp. Chỉ hiển thị khi con trỏ ở trong văn bản đã đánh số hay văn bản có dấu đầu dòng.

Biểu tượng

Hạ một cấp với điểm phụ

Chèn mục không đánh số

Chèn một đoạn văn không đánh số. Mẫu đánh số tồn tại sẽ không bị tác động.

Biểu tượng

Chèn mục không đánh số

Đem lên

Positions the selected paragraph before the one above it.

Biểu tượng

Đem lên

Đem xuống

Positions the selected paragraph after the one below it.

Biểu tượng

Đem xuống

Nâng lên với điểm phụ

Dịch đoạn văn (và các điểm phụ) lên bên trên đoạn văn trước. Chỉ hiển thị khi con trỏ ở trong văn bản đã đánh số hay văn bản có dấu đầu dòng.

Icon Move Up with Subpoints

Nâng lên với điểm phụ

Hạ xuống với điểm phụ

ịch đoạn văn (và các điểm phụ) xuống bên dưới đoạn văn trước. Chỉ hiển thị khi con trỏ ở trong văn bản đã đánh số hay văn bản có dấu đầu dòng.

Icon Move Down with Subpoints

Hạ xuống với điểm phụ

Đánh số lại

Restarts list numbering from 1. This command is only active when the cursor is positioned within a list.

Icon Restart Numbering

Đánh số lại

Add to List

Include selected paragraphs, whether a list item or not, as part of a list.

Add to List Icon

Add to List

Điểm chấm và Đánh số

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Bullets and Numbering dialog Icon

Bullets and Numbering

Please support us!