Thanh điểm chấm và đánh số

Thanh điểm chấm và đánh số chứa các chức năng để sửa đổi cấu trúc của đoạn văn có số thứ tự, gồm khả năng thay đổi thứ tự của các đoạn văn, và khả năng xác định các cấp đoạn văn khác nhau.

Tắt Đánh số

Tắt chức năng đánh dấu hoặc đánh số đầu dòng ở đoạn văn bản hiện thời hoặc những đoạn văn bản đã chọn.

Icon Numbering Off

Tắt Đánh số

Moves the selected paragraph up one level in the numbering or bullets hierarchy.

Biểu tượng

Moves the selected paragraph down one level in a numbering or bullets hierarchy.

Biểu tượng

Nâng một cấp với điểm phụ

Dịch đoạn văn (và các điểm phụ) lên một cấp. Chỉ hiển thị khi con trỏ ở trong văn bản đã đánh số hay văn bản có dấu đầu dòng.

Biểu tượng

Nâng một cấp với điểm phụ

Hạ một cấp với điểm phụ

Dịch đoạn văn (và các điểm phụ) xuống một cấp. Chỉ hiển thị khi con trỏ ở trong văn bản đã đánh số hay văn bản có dấu đầu dòng.

Biểu tượng

Hạ một cấp với điểm phụ

Chèn mục không đánh số

Chèn một đoạn văn không đánh số. Mẫu đánh số tồn tại sẽ không bị tác động.

Biểu tượng

Chèn mục không đánh số

Đem lên

Positions the selected paragraph before the one above it.

Biểu tượng

Đem lên

Đem xuống

Positions the selected paragraph after the one below it.

Biểu tượng

Đem xuống

Nâng lên với điểm phụ

Dịch đoạn văn (và các điểm phụ) lên bên trên đoạn văn trước. Chỉ hiển thị khi con trỏ ở trong văn bản đã đánh số hay văn bản có dấu đầu dòng.

Icon Move Up with Subpoints

Nâng lên với điểm phụ

Hạ xuống với điểm phụ

ịch đoạn văn (và các điểm phụ) xuống bên dưới đoạn văn trước. Chỉ hiển thị khi con trỏ ở trong văn bản đã đánh số hay văn bản có dấu đầu dòng.

Icon Move Down with Subpoints

Hạ xuống với điểm phụ

Đánh số lại

Bắt đầu lại đánh số trong văn bản. Chỉ hiển thị khi con trỏ ở trong văn bản đã đánh số hay văn bản có dấu đầu dòng.

Icon Restart Numbering

Đánh số lại

Điểm chấm và Đánh số

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Icon bullet list

Bật/tắt chấm điểm

Please support us!