Thanh thuộc tính đối tượng vẽ

You can see the Drawing Object Properties bar in Writer and Calc. Select the menu View - Toolbars - Drawing Object Properties. The controls are enabled when a drawing object is selected. You see some different icons by default, whether the current document is a text document or a spreadsheet.

Đường

Đặt các tùy chọn định dạng cho đường đã chọn.

Icon Line

Đường

Kiểu mũi tên

Mở thanh công cụ Đầu mũi tên. Hãy dùng các ký hiệu được hiển thị để xác định kiểu dáng cho đầu của đường đã chọn.

Icon Line Ends

Kiểu mũi tên

Kiểu đường

Select the line style that you want to use.

Icon Line Style

Kiểu đường

Line Thickness

Select the thickness for the line. You can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.

Icon Line Thickness

Line Thickness

Màu đường

Select a color for the line.

Icon Line Color

Màu đường

Vùng

Đặt các thuộc tính tô đầy của đối tượng vẽ đã chọn.

Icon Area

Vùng

Kiểu/tô đầy vùng

Chọn kiểu tô đầy bạn muốn áp dụng cho đối tượng vẽ đã chọn.

Icon Area Style / Filling

Kiểu dáng/Tô đầy Vùng

Xoay

Xoay đối tượng đã chọn.

Icon Rotate

Xoay

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Tới cận cảnh

Nâng đối tượng đã chọn lên bên trên văn bản.

Icon To Foreground

Lên trên

Về nền

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống bên dưới văn bản.

Icon To Background

Xuống dưới

Nâng lên trên

Nâng đối tượng đã chọn lên trên đống, để hiện rõ « phía trước » các đối tượng khác.

Icon Bring to Front

Nâng lên trên

Hạ xuống dưới

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống dưới đống, để ẩn « phía sau » các đối tượng khác.

Icon Send to Back

Hạ xuống dưới

Canh lề

Sửa đổi tình trạng chỉnh canh của các đối tượng đã chọn.

Biểu tượng

Canh lề

Please support us!