Thanh khung

Thanh hình ảnh chứa các chức năng để định dạng và định vị các hình ảnh bitmap đã chọn.

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

Lọc

Chế độ đồ hoạ

Liệt kê các thuộc tính xem cho đối tượng đồ họa đã chọn. Đối tượng nhúng hay đã liên kết trong tập tin hiện thời sẽ không thay đổi, chỉ ô xem của đối tượng.

Kiểu dáng ô

Chế độ đồ họa

Màu

Dùng thanh công cụ Màu để chỉnh sửa các thuộc tính của đối tượng đã chọn.

Độ trong suốt

Ghi rõ mức độ trong suốt của đối tượng đồ họa. Có thể đặt giá trị từ 0% (đục hoàn toàn) đến +100% (trong suốt hoàn toàn).

Biểu tượng

Độ trong suốt

Lật theo chiều dọc

Flips the selected image vertically.

Lật theo chiều ngang

Flips the selected image horizontally.

Thuộc tính đồ họa

Formats the size, position, and other properties of the selected image.

Icon Graphics Properties

Thuộc tính Đồ họa

Please support us!