Form

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your text document.

Design Mode

Enable or disable form design mode.

Control Wizards

Enable or disable control wizards.

Trường nhãn

Biểu tượng

Thêm một trường để hiển thị nhãn kiểu văn bản. Các nhãn này chỉ để hiển thị văn bản đã xác định sẵn, không phải để gõ văn bản.

Hộp văn bản

Biểu tượng

Thêm một hộp nhập trong đó bạn có thể gõ và sửa văn bản.

Hộp chọn

Biểu tượng

Thêm một hộp chọn bạn có thể sử dụng để bật/tắt hàm.

Nút tùy chọn

Biểu tượng

Thêm một nút cho phép người dùng chọn trong một số tùy chọn khác nhau. Các nút tùy chọn đã nhóm lại phải có các chỉ mục thẻ liên tiếp. Chúng thường nằm trong hộp nhóm. Nếu bạn có hai nhóm nút tùy chọn, bạn cần phải chèn một chỉ mục thẻ vào giữa chỉ mục thẻ của hai nhóm trên khung nhóm.

Hộp tổ hợp

Biểu tượng

Thêm một hộp tổ hợp. Hộp tổ hợp là hộp dòng một trong đó người dùng có thể nhấn chuột, sau đó chọn mục trong danh sách thả xuống. Bạn cũng có thể đặt các mục nhập trong hộp tổ hợp là « chỉ đọc ».

Nút

Biểu tượng

Thêm một nút lệnh. Bạn có thể sử dụng các nút lệnh để thực hiện lệnh cho sự kiện đã xác định, như cú nhấn con chuột.

Cũng có thể thêm văn bản hay đồ họa vào nút đó.

Nút ảnh

Icon image button

Tạo một cái nút được hiển thị dạng ảnh. Ngoài ra hiển thị dạng đồ họa, cái nút ảnh có cùng những thuộc tính với một cái nút « bình thường ».

Trường đã định dạng

Biểu tượng

Thêm một hộp văn bản trong đó bạn có thể xác định định dạng cho văn bản được nhập vào hay xuất ra, cũng như giá trị hạn chế nào.

More fields

Date, time, numerical, currency and pattern form fields.

Hộp nhóm

Biểu tượng

Thêm một khung bạn có thể dùng để nhóm lại theo mắt các điều khiển tương tự, như các nút tùy chọn.

Điều khiển ảnh

Biểu tượng

Tạo một điều khiển ảnh. Nó chỉ có thể được dùng để thêm ảnh từ cơ sở dữ liệu. Trong tài liệu biểu mẫu, nhấn đôi vào một của những điều khiển này để mở hộp thoại Chèn đồ họa để chèn ảnh. Cũng có một trình đơn ngữ cảnh (không phải trong chế độ thiết kế) chứa các lệnh để chèn và xoá ảnh.

Trong biểu mẫu, cũng có thể hiển thị các ảnh từ cơ sở dữ liệu, và các ảnh mới vẫn còn có thể được chèn vào cơ sở dữ liệu miễn là điều khiển ảnh không bị bảo vệ chống ghi. Điều khiển như vậy phải tham chiếu đến một trường cơ sở dữ liệu có kiểu ảnh. Vì vậy, hãy nhập trường dữ liệu vào cửa sổ thuộc tính trên trang thẻ Dữ liệu.

Chọn tập tin

Biểu tượng

Thêm một nút mở hộp thoại chọn tập tin.

Điều khiển bảng

Biểu tượng

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Thông tin đặc biệt về điều khiển bảng.

Thanh duyệt

Biểu tượng

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Thuộc tính Điều khiển

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Thuộc tính Biểu mẫu

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Bộ duyệt biểu mẫu

Mở Bộ duyệt biểu mẫu. Bộ duyệt biểu mẫu hiển thị tất cả các biểu mẫu và biểu mẫu con của tài liệu đang biên soạn, cũng có các điều khiển tương ứng.

Thứ tự thẻ

Khi biểu mẫu được chọn, nó mở hộp thoại Thứ tự Tab, trong đó xác định cách sử dụng phím Tab để chuyển đổi vùng chọn từ phần tử điều khiển này sang phần tử điều khiển khác.

Mở ở Chế độ Thiết kế

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatic Control Focus

Enable or disable Automatic Control Focus

Please support us!