Form

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Form.


Design Mode

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Control Wizards

Ghi rõ có nên khởi chạy trợ lý một cách tự động hay không khi chèn điều khiển mới. Thiết lập này áp dụng toàn cục cho mọi tài liệu.

Trường nhãn

Icon Label Field

Tạo một trường để hiển thị văn bản. Nhãn kiểu này chỉ hiển thị văn bản đã xác định sẵn. Không thể nhập vào trường kiểu nay.

Hộp văn bản

Icon Text Box

Tạo một hộp văn bản. Hộp văn bản là trường vào đó người dùng có thể gõ văn bản. Trong biểu mẫu, hộp văn bản hiển thị dữ liệu hoặc cho phép nhập dữ liệu mới.

Hộp kiểm

Icon Check Box

Tạo một hộp kiểm. Hộp kiểm cho phép bạn bật hay tắt mỗi chức năng trong biểu mẫu.

Nút tùy chọn

Icon Option Button

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

Hộp liệt kê

Icon List Box

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

Hộp tổ hợp

Icon Combo Box

Tạo một hộp tổ hợp. Hộp tổ hợp là một hộp liệt kê hiện chỉ một dòng, mà thả xuống một danh sách các tùy chọn cho người dùng kén. Bạn cũng có thể gán thuộc tính « chỉ đọc » vào hộp tổ hợp, để ngăn cản người dùng nhập mục khác với những mục nằm trong danh sách. Nếu biểu mẫu được liên kết đến cơ sở dữ liệu, và sự kết nối đến cơ sở dữ liệu đang chạy, Trợ lý Hộp Tổ hợp sẽ tự động xuất hiện sau khi hộp tổ hợp được chèn vào tài liệu. Trợ lý này sẽ giúp bạn tạo hộp tổ hợp.

Nút bấm

Icon Push Button

Tạo một cái nút bấm. Chức năng này có thể được dùng để thực hiện một lệnh cho một dữ kiện đã xác định, như cú nhấn chuột.

Bạn cũng có thể thêm văn bản và đồ họa vào các cái nút này.

Nút ảnh

Icon image button

Tạo một cái nút được hiển thị dạng ảnh. Ngoài ra hiển thị dạng đồ họa, cái nút ảnh có cùng những thuộc tính với một cái nút « bình thường ».

Trường đã định dạng

Icon Formatted Field

Tạo một trường đã định dạng. Trường đã định dạng là một hộp văn bản trong đó bạn có thể xác định cách định dạng các dữ liệu nhập và kết xuất, và những giá trị hạn chế nào sẽ áp dụng.

Trường đã định dạng có các thuộc tính điều khiển đặc biệt (chọn lệnh Định dạng > Điều khiển).

More fields

Date, time, numerical, currency and pattern form fields.

Hộp nhóm

Icon Group Box

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

note

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


Điều khiển ảnh

Icon Image Control

Tạo một điều khiển ảnh. Nó chỉ có thể được dùng để thêm ảnh từ cơ sở dữ liệu. Trong tài liệu biểu mẫu, nhấn đôi vào một của những điều khiển này để mở hộp thoại Chèn đồ họa để chèn ảnh. Cũng có một trình đơn ngữ cảnh (không phải trong chế độ thiết kế) chứa các lệnh để chèn và xoá ảnh.

Trong biểu mẫu, cũng có thể hiển thị các ảnh từ cơ sở dữ liệu, và các ảnh mới vẫn còn có thể được chèn vào cơ sở dữ liệu miễn là điều khiển ảnh không bị bảo vệ chống ghi. Điều khiển như vậy phải tham chiếu đến một trường cơ sở dữ liệu có kiểu ảnh. Vì vậy, hãy nhập trường dữ liệu vào cửa sổ thuộc tính trên trang thẻ Dữ liệu.

Chọn tập tin

Icon File Selection

Tạo một cái nút cho phép chọn tập tin.

Điều khiển bảng

Icon Table Control

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Thông tin đặc biệt về điều khiển bảng.

Thanh duyệt

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Thuộc tính Điều khiển

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Thuộc tính Biểu mẫu

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Bộ duyệt biểu mẫu

Mở Bộ duyệt biểu mẫu. Bộ duyệt biểu mẫu hiển thị tất cả các biểu mẫu và biểu mẫu con của tài liệu đang biên soạn, cũng có các điều khiển tương ứng.

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Mở ở Chế độ Thiết kế

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatic Control Focus

Content Controls

A content control is a placeholder text in which the current content will be replaced when clicking into the control. Content controls are individual controls to add and customize for use in templates, forms, and documents. Content controls can provide instructional text and set controls to disappear when users type in their own text.

Please support us!