Bảng

Hiển thị các câu lệnh đề chèn, chỉnh sửa và xoá một bảng bên trong tài liệu văn bản.

Insert Table

Chèn một bảng mới.

Chèn

Opens a submenu with the following command options:

Rows Above

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Rows Below

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Rows

Opens dialog box for inserting rows.

Columns Before

Inserts a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns After

Inserts a column after the column where the cursor is currently placed.

Columns

Opens dialog box for inserting columns.

Xoá

Opens a submenu with the following command options:

Hàng

Xoá hàng đã chọn.

Cột

Xoá những cột đã chọn.

Bảng

Deletes the current table.

Chọn

Opens a submenu with the following command options:

Ô

Selects the current cell.

Hàng

Chọn hàng hiện thời.

Cột

Chọn cột hiện thời.

Bảng

Chọn bảng hiện thời.

Size

Opens a submenu with the following command options:

Bề cao hàng

Mở hộp thoại Chiều Cao Hàng trong đó bạn có khả năng thay đổi bề cao của hàng.

Minimal Row Height

Adjust the row height for selected row(s) so that the tallest content in each selected row fits exactly.

Bề cao hàng tối ưu

Set row height for selected table rows so that each row has the same height as the row with the tallest content.

Chia đều trên các hàng

Adjust the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

Column Width

Mở hộp thoại Bề rộng cột trong đó bạn có khả năng thay đổi bề rộng của cột.

Minimal Column Width

Bề rộng cột tối ưu

Adjust column widths among columns with selected cells, according to the paragraph length in each selected cell. Widen the table, up to page width, if necessary.

Chia đều trên các cột

Adjust the width of selected table columns so that each column has the same width. The table width and unselected columns remain unchanged.

Trộn ô

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Chia ô

Displays the Split Cells Dialog where the split can be defined as either horizontally or vertically and the number the each cell will be split into.

Gộp bảng

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Xẻ bảng

Chia bảng hiện tại ra hai bảng riêng ở vị trí của con trỏ. Bạn cũng có thể truy cập đến chức năng này bằng cách nhấn chuột phải vào một ô cua bảng.

Protect Cells

Ngăn cản sửa đổi nội dung của những ô đã chọn.

Unprotect Cells

Gỡ bỏ sự bảo vệ đối với tất cả các ô trong bảng hiện thời.

AutoFormat Styles

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Định dạng số

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Header Rows Repeat Across Pages

Repeat a table heading on each new page that the table spans.

Rows to Break Across Pages

Allows a page break or column break inside a row of the table. This option is not applied to the first row in a table if the Repeat Heading option is selected.

Chuyển đổi

Opens a submenu with the following command options:

Văn bản thành Bảng

Mở hộp thoại trong đó bạn có khả năng chuyển đổi văn bản đã chọn sang một bảng.

Bảng thành Văn bản

Mở hộp thoại trong đó bạn có khả năng chuyển đổi bảng đã chọn sang văn bản.

Text Formula

Mở Thanh Công Thức để nhập hay sửa đổi công thức.

Sắp xếp

Sắp xếp các đoạn văn hay hàng bảng đã chọn theo thứ tự kiểu abc hay thuộc số. Bạn có khả năng xác định đến ba khoá sắp xếp, cũng như kết hợp các khoá sắp xếp kiểu abc và thuộc số.

Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Please support us!