Bảng

Hiển thị các câu lệnh đề chèn, chỉnh sửa và xoá một bảng bên trong tài liệu văn bản.

Insert Table

Chèn một bảng mới.

Chèn

Opens a submenu with the following command options:

Rows Above

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Rows Below

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Rows

Opens dialog box for inserting rows.

Columns Before

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns After

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns

Opens dialog box for inserting columns.

Xoá

Opens a submenu with the following command options:

Hàng

Xoá hàng đã chọn.

Cột

Xoá những cột đã chọn.

Bảng

Deletes the current table.

Chọn

Opens a submenu with the following command options:

Ô

Selects the current cell.

Hàng

Chọn hàng hiện thời.

Cột

Chọn cột hiện thời.

Bảng

Chọn bảng hiện thời.

Size

Opens a submenu with the following command options:

Bề cao hàng

Mở hộp thoại Chiều Cao Hàng trong đó bạn có khả năng thay đổi bề cao của hàng.

Minimize Row Height

Set the row height to the smallest possible for the content in each selected row.

Bề cao hàng tối ưu

Tự động điều chỉnh chiều cao của hàng để tương ứng với nội dung của các ô. Đây là thiết lập mặc định cho các bảng mới.

Chia đều trên các hàng

Điều chỉnh chiều cao của hàng được chọn theo chiều cao lớn nhất trong số các hàng đó.

Column Width

Mở hộp thoại Bề rộng cột trong đó bạn có khả năng thay đổi bề rộng của cột.

Minimize Column Width

Set column width to the smallest possible for the content in each selected column.

Bề rộng cột tối ưu

Tự động điều chỉnh chiều rộng của cột để tương ứng với nội dung của các ô. Thay đổi chiều rộng của một cột sẽ không có tác động chiều rộng của các ô khác trong bảng. Chiều rộng của bảng không thể vượt quá chiều rộng của trang.

Chia đều trên các cột

Chỉnh chiều rộng của các cột được lựa chọn theo kích thước của cột lớn nhất trong số chúng. Bề rộng tổng cộng của bảng không thể lớn hơn bề rộng của trang.

Trộn ô

Kết hợp nội dung của những ô khác nhau thành một ô duy nhất.

Chia ô

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Gộp bảng

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Xẻ bảng

Chia bảng hiện tại ra hai bảng riêng ở vị trí của con trỏ. Bạn cũng có thể truy cập đến chức năng này bằng cách nhấn chuột phải vào một ô cua bảng.

Protect Cells

Ngăn cản sửa đổi nội dung của những ô đã chọn.

Unprotect Cells

Gỡ bỏ sự bảo vệ đối với tất cả các ô trong bảng hiện thời.

AutoFormat Styles

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Định dạng số

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Chuyển đổi

Opens a submenu with the following command options:

Văn bản thành Bảng

Mở hộp thoại trong đó bạn có khả năng chuyển đổi văn bản đã chọn sang một bảng.

Bảng thành Văn bản

Mở hộp thoại trong đó bạn có khả năng chuyển đổi bảng đã chọn sang văn bản.

Text Formula

Mở Thanh Công Thức để nhập hay sửa đổi công thức.

Sắp xếp

Sắp xếp các đoạn văn hay hàng bảng đã chọn theo thứ tự kiểu abc hay thuộc số. Bạn có khả năng xác định đến ba khoá sắp xếp, cũng như kết hợp các khoá sắp xếp kiểu abc và thuộc số.

Properties

Định rõ các đặc tính như tên, canh lề, giãn cách, độ rộng cột, biên, và nền của bảng.

Please support us!