Công cụ

Contains spelling tools, redact options, mail merge wizard, macros, development tools, extension manager, as well as tools for configuring and customizing menus, and setting program preferences.

Spelling

Kiểm tra chính tả bằng tay.

Automatic Spell Checking

Tự động kiểm tra chính tả trong khi bạn gõ, cũng gạch dưới mỗi lỗi.

Thesaurus

Thay thế từ hiện thời bằng một từ gần nghĩa, hay một thuật ngữ liên quan.

Ngôn ngữ

Mở một trình đơn phụ trong đó bạn có thể chọn các lệnh đặc trưng cho ngôn ngữ.

Đếm từ

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Accessibility Check

Review common accessibility problems in the document, and support for PDF/UA specifications in the PDF export dialog.

Translate

Translate the selected text or the whole document using DeepL automatic translation.

Tự động Sửa

Tự động định dạng các tập tin dựa theo phần tùy chọn mà bạn đã đặt dưới Công cụ - Tự động Sửa lỗi.

Văn bản mẫu

Tạo, chỉnh sửa hay chèn văn bản mẫu (đoạn đã lưu sẵn). Bạn có thể cất giữ văn bản nhập thô, văn bản có định dạng, văn bản có đồ hoạ, bảng và trường dưới dạng văn bản mẫu. Để chèn nhanh một văn bản mẫu, gõ phím tắt đại diện cho đoạn văn bản mẫu đó, sau đó bấm phím chức năng F3.

ImageMap

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Redact

Redacting documents blocks out words or portions of a document for authorized use or viewing.

Auto-Redact

Use automatic redaction to define words and patterns that are automatically marked for redaction.

Heading Numbering

Specify the numbering format used for automatic numbering of headings in the current document.

Đánh số dòng

Adds or removes and formats line numbers in the current document. To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Outline & List tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box.

Footnotes and Endnotes

Ghi rõ thiết lập hiển thị cho các cước/kết chú.

Trợ lý trộn thư

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Cơ sở Dữ liệu Thư tịch

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Address Book Source

Chỉnh sửa các sự gán trường và nguồn dữ liệu cho Sổ địa chỉ của bạn.

Cập nhật

Cập nhật các mục trong tài liệu hiện tại mà có nội dung động, v.d. trường và hạng.

Protect Document

Toggles write protection for fields and bookmarks in the document.

Tính

Tính công thức đã chọn, và sao chép kết quả vào bảng nháp.

Sắp xếp

Sắp xếp các đoạn văn hay hàng bảng đã chọn theo thứ tự kiểu abc hay thuộc số. Bạn có khả năng xác định đến ba khoá sắp xếp, cũng như kết hợp các khoá sắp xếp kiểu abc và thuộc số.

Vĩ lệnh

Cho bạn có khả năng thu hay tổ chức và chỉnh sửa vĩ lệnh.

Bộ Quản lý Phần mở rộng

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Tùy biến

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Tùy chọn

Lệnh này mở hộp thoại để cấu hình chương trình tùy theo ý kiến cua bạn.

Please support us!