Định dạng

Chứa các lệnh để định dạng bố trí và nội dung của tài liệu.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Align Text

Opens a submenu where you can align text and objects.

Bút định dạng

Trước hết chọn một đoạn văn bản hoặc một đối tượng rồi nhấn vào biểu tượng này. Sau đó nhấn hoặc kéo sang các đoạn văn bản hay đối tượng khác để áp dụng cùng kiểu định dạng.

Định dạng Mặc định

Removes direct formatting from the selection.

Ký tự

Thay đổi phông và định dạng phông cho các ký tự đã chọn.

Đoạn văn

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Lists

Opens a submenu where you can modify the formatting of list paragraphs.

Điểm chấm và Đánh số

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Page Style

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Title Page

Opens a dialog where you can design a title page.

Comments

When comments are present, the character dialog is presented. Changes to font and font formatting are applied to all comments.

Chỉ dẫn Ngữ âm Châu Á

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Cột

Xác định số lượng cột và cách bố trí cột cho kiểu, khung hoặc từng khu của trang .

Watermark

Insert a watermark text in the current page style background.

Phần

Thay đổi các thuộc tính của phần được xác định trong tài liệu. Để chèn một phần, tô sáng văn bản hay nhấn vào tài liệu, sau đó chọn lệnh Chèn > Phần.

Trang

Formats the size, position, and other properties of the selected image.

Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Frame and Object

Opens a submenu to link and unlink frames, and edit properties of a selected frame.

Tên

Gán tên cho đối tượng đã chọn, để bạn tìm nhanh đối tượng trong Bộ điều hướng.

Mô tả

Assigns a text alternative and a description to the selected object. These texts are available as alternative tags in your document for use by accessibility tools. They are also available as tags for images when you export the document.

Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

Cuộn

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Sắp đặt

Changes the stacking order of the selected object(s).

Rotate or Flip

Opens a submenu where you can rotate or and flip a selected shape or image. Text boxes can only be rotated.

Nhóm

Nhóm thì kết hợp các đối tượng đã chọn, để di chuyển hay định dạng dưới dạng một đối tượng riêng lẻ.

Please support us!