Tập tin

Các câu lệnh này áp dụng cho tài liệu hiện tại, mở một tài liệu mới, hoặc đóng ứng dụng này.

Mới

Tạo một tài liệu LibreOffice mới.

Open

Opens a local or remote file, or imports one.

Open Remote

Opens a document located in a remote file service.

Tài liệu vừa mở

Liệt kê các tập tin vừa mở. Để mở một tập tin nào đó trong danh sách này, nhấn vào tên của nó.

Đóng

Đóng tài liệu hiện tại mà không thoát khỏi chương trình.

Trợ lý

Hướng dẫn bạn qua tiến trình tạo lá thư kiểu cả doanh nghiệp lẫn cả nhân, điện thư, chương trình nghị sự, trình diễn và nhiều kiểu tài liệu khác nhau.

Mẫu

Cho bạn có khả năng tổ chức và chỉnh sửa các mẫu, cũng như lưu tập tin hiện tại dạng mẫu.

Nạp lại

Thay thế tài liệu hiện thời bằng phiên bản đã lưu cuối cùng.

Phiên bản

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

Lưu

Lưu lại tài liệu hiện tại.

Save Remote...

Saves a document located in a remote file service.

Lưu dạng

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Lưu tất cả

Lưu tất cả các tài liệu LibreOffice đã chỉnh sửa.

Save a Copy

Saves a copy of the actual document with another name or location.

Xuất

Lưu tài liệu hiện tại với tên khác, định dạng khác và/hay vào vị trí bạn ghi rõ.

Export As

Export the document in PDF or EPUB formats.

Gửi

Gửi cho ứng dụng khác một bản sao của tài liệu hiên tại.

Xem thử trong trình duyệt

Tạo một bản sao tạm thời của tài liệu hiện tại theo định dạng HTML, sau đó mở trình duyệt Web mặc định để hiển thị tập tin HTML.

Xem thử trang

Hiển thị ô xem thử của trang đã in ra, hoặc đóng ô xem thử.

Thoát

Prints the current document, selection, or the pages that you specify. You can also set the print options for the current document. The printing options can vary according to the printer and the operating system that you use.

Printer Settings

Select the default printer for the current document.

Properties

Hiển thị các thuộc tính về tập tin hiện tại, bao gồm thống kê như tổng số từ và ngày tháng tạo tập tin.

Chữ ký số

Thêm và gỡ bỏ các chữ ký thuật số vào/khỏi tài liệu của bạn. Cũng có thể sử dụng hộp thoại này để xem các chứng nhận.

Exit LibreOffice

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.

Please support us!