Trình đơn

Phần sau liệt kê các chủ đề trợ giúp sẵn sàng cho trình đơn và hộp thoại.

Biểu tượng Ghi chú

Để sử dụng các lệnh trình đơn, trước tiên bạn cần phải lựa chọn cửa sổ chứa tài liệu bạn muốn soạn thảo. Tương tự, bên trong tài liệu, bạn cần phải lựa chọn một đối tượng để sử dụng các lệnh liên quan đến nó. (Bạn sẽ thấy biết những tên trình đơn, hay lệnh trình đơn, sẽ biến đổi phụ thuộc vào kiểu tài liệu hay kiểu đối tượng đang biên soạn. Chẳng hạn, không có trình đơn tên Ảnh chiếu trong tài liệu văn bản: chỉ trong tài liệu trình diễn.)


Biểu tượng Cảnh báo

Các trình đơn tùy thuộc ngữ cảnh. Có nghĩa là những mục trình đơn sẵn sàng liên quan đến công việc đang làm. Nếu con trỏ nằm trong văn bản, thì các lệnh sẵn sàng thích hợp với công việc biên soạn văn bản. Lựa chọn đồ họa trong tài liệu thì bạn thấy các lệnh trình đơn thích hợp với công việc biên soạn ảnh.


Tập tin

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Sửa

Trình đơn này chứa các câu lệnh để chỉnh sửa nội dung của tài liệu hiện tại.

Xem

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Chèn

The Insert menu contains commands for inserting new elements in your document. This includes images, media, charts, objects from other applications, hyperlinks, comments, symbols, footnotes, and sections.

Định dạng

Chứa các lệnh để định dạng bố trí và nội dung của tài liệu.

Bảng

Contains commands to apply, create, edit, update, load, and manage styles in a text document.

Bảng

Hiển thị các câu lệnh đề chèn, chỉnh sửa và xoá một bảng bên trong tài liệu văn bản.

Form

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

Công cụ

Contains spelling tools, redact options, mail merge wizard, macros, development tools, extension manager, as well as tools for configuring and customizing menus, and setting program preferences.

Cửa sổ

Chứa các lệnh để thao tác và hiển thị cửa sổ tài liệu.

Trợ giúp

Trình đơn Trợ giúp cho bạn khởi chạy hệ thống trợ giúp của LibreOffice.

Please support us!