Trình đơn

Phần sau liệt kê các chủ đề trợ giúp sẵn sàng cho trình đơn và hộp thoại.

Biểu tượng Ghi chú

Để sử dụng các lệnh trình đơn, trước tiên bạn cần phải lựa chọn cửa sổ chứa tài liệu bạn muốn soạn thảo. Tương tự, bên trong tài liệu, bạn cần phải lựa chọn một đối tượng để sử dụng các lệnh liên quan đến nó. (Bạn sẽ thấy biết những tên trình đơn, hay lệnh trình đơn, sẽ biến đổi phụ thuộc vào kiểu tài liệu hay kiểu đối tượng đang biên soạn. Chẳng hạn, không có trình đơn tên Ảnh chiếu trong tài liệu văn bản: chỉ trong tài liệu trình diễn.)


Biểu tượng Cảnh báo

Các trình đơn tùy thuộc ngữ cảnh. Có nghĩa là những mục trình đơn sẵn sàng liên quan đến công việc đang làm. Nếu con trỏ nằm trong văn bản, thì các lệnh sẵn sàng thích hợp với công việc biên soạn văn bản. Lựa chọn đồ họa trong tài liệu thì bạn thấy các lệnh trình đơn thích hợp với công việc biên soạn ảnh.


Tập tin

Các câu lệnh này áp dụng cho tài liệu hiện tại, mở một tài liệu mới, hoặc đóng ứng dụng này.

Sửa

Trình đơn này chứa các câu lệnh để chỉnh sửa nội dung của tài liệu hiện tại.

Xem

Trình đơn này chứa các câu lệnh để điều khiển cách hiển thị tài liệu trên màn hình.

Chèn

The Insert menu contains commands for inserting new elements in your document. This includes images, media, charts, objects from other applications, hyperlink, comments, symbols, footnotes, and sections.

Định dạng

Chứa các lệnh để định dạng bố trí và nội dung của tài liệu.

Bảng

Contains commands to apply, create, edit, update, load, and manage styles in a text document.

Form

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your text document.

Bảng

Hiển thị các câu lệnh đề chèn, chỉnh sửa và xoá một bảng bên trong tài liệu văn bản.

Công cụ

Chứa các công cụ chính tả, một Bộ sưu tập các đối tượng nghệ thuật để thêm vào tài liệu, cũng như các công cụ để cấu hình trình đơn và thiết lập các tham chiếu của ứng dụng.

Cửa sổ

Chứa các lệnh để thao tác và hiển thị cửa sổ tài liệu.

Trợ giúp

Trình đơn Trợ giúp cho bạn khởi chạy hệ thống trợ giúp của LibreOffice.

Please support us!