Điều chỉnh chức năng Điền Nốt Từ trong Tài liệu Văn bản

Nếu bạn thích LibreOffice tự động điền nốt các từ thường dùng, bạn có thể điều chỉnh thêm ứng xử đó. Bạn cũng có thể lưu danh sách các từ đã thu thập hiện thời để sử dụng lại trong phiên chạy sau.

Để điều chỉnh chức năng điền nốt từ, chọn mục trình đơn Công cụ > Tùy chọn > Điền nốt từ, và chọn bất kỳ tùy chọn nào theo đây:

Chèn một dấu cách thêm

Chọn lệnh Phụ thêm dấu cách.

Biểu tượng Ghi chú

Ký tự dấu cách được phụ thêm sau khi bạn gõ ký tự thứ nhất của từ kế tiếp đằng sau từ đã gõ xong tự động. Ký tự dấu cách bị thu hồi nếu ký tự kế tiếp là dấu tách, như dấu chấm hay ký tự dòng mới.


Chỉ định phím chấp nhận

Chọn phím sẽ chấp nhận từ đã góp ý, bằng hộp liệt kê Chấp nhận bằng.

Chọn số cực tiểu của kí tự

Dùng hộp Độ dài từ tối thiểu để đặt số ký tự ít nhất của từ có thể được thu thập trong danh sách.

Chọn phạm vi các từ đã thu thập

Disable the option When closing a document, remove the words collected from it from the list.

Lúc bây giờ danh sách cũng hợp lệ cho các tài liệu khác bạn mở. Khi bạn đóng tài liệu LibreOffice cuối cùng, danh sách từ bị xoá.

Nếu không chọn hộp kiểm thì danh sách này chỉ có giá trị trong khi tài liệu hiện hành đang được mở.

Nếu bạn muốn danh sách từ tồn tại lâu hơn phiên chạy LibreOffice hiện thời, lưu nó dạng tài liệu, như được diễn tả trong phần theo đây.

Dùng Danh sách từ cho các phiên chạy sau

Biểu tượng Ghi chú

Bật tùy chọn tự động kiểm tra chính tả thì chỉ thu thập những từ được nhận ra bởi tính năng kiểm tra chính tả.


Dùng một danh sách từ riêng, chẳng hạn, để khởi chạy mỗi phiên chạy với một danh sách thuật ngữ đã xác định cho tính năng điền nốt từ.

  1. Mở tài liệu chứa các thuật ngữ bạn muốn sử dụng để điền nốt từ.

    Tính năng điền nốt từ thì thu thập các từ.

  2. Tô sáng một số hay tất cả từ trong danh sách.

  3. Dùng +C để copy những từ đã chọn vào bảng nháp. Dán bảng nháp vào tài liệu mới và cất tài liệu này sẽ tạo danh sách tham chiếu những từ được tổng hợp

    Lúc sau, bạn có thể mở danh sách tham chiếu để tự động thu thập các từ trong nó, để mà tính năng điền nốt từ sẽ bắt đầu với một tập hợp từ đã xác định.

Please support us!