Thêm chấm điểm

Thêm dấu điểm chấm

  1. Chọn những đoạn văn vào chúng bạn muốn thêm chấm điểm.

  2. On the Formatting Bar, click the Toggle Unordered List icon (Shift+F12).

Icon Unordered List

Toggle Unordered List

note

To remove bullets, select the bulleted paragraphs, and then click the Toggle Unordered List icon on the Formatting Bar.


Định dạng dấu điểm chấm

Please support us!