Thêm chấm điểm

Thêm dấu điểm chấm

  1. Chọn những đoạn văn vào chúng bạn muốn thêm chấm điểm.

  2. On the Formatting Bar, click the Bullets On/Off icon Icon (Shift-F12).

Biểu tượng Ghi chú

Để gỡ bỏ chấm điểm, tô sáng những đoạn văn có chấm điểm, sau đó nhấn vào biểu tượng Bật/tắt chấm điểm trên thanh Định dạng.


Định dạng dấu điểm chấm

Để thay đổi định dạng của danh sách chấm điểm, chọn lệnh Định dạng > Chấm điểm và Đánh số.

Click on the Bullet tab or the Image tab, and then select a symbol style in the Selection area.

To introduce another bulleting symbol, click on the Customize tab, click the Select button next to Character, then select a special character.

Please support us!