Gạch Nối Từ

By default, LibreOffice moves words that do not fit on a line to the next line. If you want, you can use automatic or manual hyphenation to avoid this behavior.

note

Hyphenation rules differ between languages. To automatically guess where a word can be hyphenated, you need to have the relevant extension installed. If the rules are missing, an error message or banner will be displayed.
Hyphenation rules are often bundled with dictionaries and installed with LibreOffice depending on the language you picked. If they are missing, you can find relevant extensions by searching for "hyphenation" on the Extensions website.
Learn more about language support on our wiki.


Tự động gạch nối từ

Tính năng tự động gạch nối từ thì chèn dấu gạch nối vào nơi thích hợp trong đoạn văn. Tùy chọn này chỉ sẵn sàng cho kiểu dáng đoạn văn và đoạn văn riêng.

Để tự động gạch nối từ trong đoạn văn:

 1. Nhấn-phải vào đoạn văn, sau đó chọn mục Đoạn văn trong trình đơn phụ.

 2. Nhấn vào thẻ Luồng văn bản.

 3. In the Hyphenation area, select the Automatically check box.

 4. Nhấn vào nút OK.

Để tự động gạch nối từ trong vài đoạn văn:

Muốn tự động gạch nối từ trong nhiều đoạn văn thì dùng kiểu dáng đoạn văn.

Chẳng hạn, hiệu lực tùy chọn tự động gạch nối từ cho kiểu dáng đoạn văn « Mặc định », sau đó áp dụng kiểu dáng này cho những đoạn văn trong chúng bạn muốn gạch nối từ.

 1. Choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon.

 2. Nhấn-phải vào kiểu dáng đoạn văn bạn muốn gạch nối từ, sau đó chọn mục Sửa.

 3. Click the Text Flow tab.

 4. Trong vùng Gạch nối từ, đánh dấu trong hộp chọn Tự động.

 5. Nhấn vào nút OK.

 6. Áp dụng kiểu dáng này cho những đoạn văn trong chúng bạn muốn gạch nối từ.

Gạch nối từ bằng tay

Bạn có thể tự chèn dấu nối vào bất cứ nơi nào trên dòng, hoặc cho phép LibreOffice tìm kiếm những từ cần nối lại, sau đó góp ý cách nối từ.

Gạch nối các từ đơn bằng tay

Để chèn nhanh một dấu gạch ngang, nhấn vào từ trong đó bạn muốn thêm dấu nối, sau đó bấm tổ hợp phím +Dấu gạch ngang(-).

Nếu bạn tự chèn một dấu nối vào từ, từ đó sẽ không nhận dấu nối được thêm tự động. Từ có dấu nối được thêm bằng tay cũng sẽ không tùy theo thiết lập trên trang thẻ Luồng văn bản.

Để chèn dấu nối vào vùng chọn bằng tay:

 1. Tô sáng chuỗi bạn muốn gạch nối từ.

 2. Chọn lệnh Công cụ > Ngôn ngữ > Gạch nối từ.

Please support us!