Chèn Toàn Tài liệu Văn bản

Chèn một tập tin văn bản

 1. Để con trỏ vào tài liệu ở vị trí bạn muốn chèn tập tin.

 2. Choose Insert - Text from File.

 3. Tìm tài liệu văn bản bạn muốn chèn, sau đó bấm nút OK.

Nội dung của tài liệu văn bản được nhúng trong tài liệu hiện tại, và nội dung này không được cập nhật khi tập tin nguồn bị thay đổi. Nếu bạn muốn nội dung này tự động cập nhật khi bạn thay đổi tài liệu nguồn, hãy chèn tập tin theo dạng liên kết.

Chèn Toàn Tài liệu Văn bản dạng Liên kết

 1. Để con trỏ vào tài liệu ở vị trí bạn muốn chèn tập tin.

 2. Chọn lệnh Chiếu ảnh > Phần.

 3. Gõ tên vào hộp Phần mới, sau đó đánh dấu trong hộp chọn Liên kết.

 4. Trong hộp Tên tập tin , đánh tên của tập tin mà bạn muốn chèn, hoặc nhấn nút duyệt (...) tìm tập tin đó.

  Nếu tài liệu văn bản đích chứa nhiều phần, bạn cũng có thể sử dụng hộp Phần để chọn phần cần chèn.

 5. Cũng có thể đặt các tùy chọn định dạng thích hợp với phần đó.

 6. Nhấn vào nút Chèn.

LibreOffice tự động cập nhật nội dung của phần đã chèn, khi nào tài liệu nguồn bị thay đổi. Để cập nhật bằng tay nội dung của phần, chọn lệnh Công cụ > Cập nhật > Cập nhật Tất cả.

Please support us!