Văn Bản Xoay

You can only rotate text that is contained in a drawing object.

To illustrate this functionality we choose a text box in the example below.

You can choose whatever drawing object fits your need from the Drawing toolbar.

  1. Choose View - Toolbars - Drawing to open the Drawing toolbar.

  2. Select the Insert Text Box Icon Insert Text Box icon.

  3. Kéo trong tài liệu để vẽ đối tượng văn bản, sau đó gõ văn bản vào nó.

  4. Click outside of the object to close the text box.

    Click on the text you entered.

  5. Click the Rotate Icon Toggle Object Rotate Mode icon on the Drawing Object Properties toolbar.

  6. Kéo một của những móc góc của đối tượng văn bản.

tip

Bạn cũng có thể nhấn-phải vào đối tượng văn bản, chọn mục Vị trí và Kích cỡ trong trình đơn phụ, sau đó nhấn vào thẻ Xoay và gõ góc xoay hay vị trí khác cho đối tượng.


Please support us!