Di chuyển và chọn bằng bàn phím

Bạn có thể điều hướng trong tài liệu, và chọn bằng bàn phím.

Phím

Chức năng

+Phím

Phím mũi tên bên trái/phải

Rời con trỏ sang bên trái hay bên phải theo một ký tự.

Rời con trỏ sang bên trái hay bên phải theo một từ.

Phím mũi tên bên lên/xuống

Rời con trỏ lên hay xuống theo một dòng.

() Di chuyển đoạn hiện tại lên hay xuống.

Home

Rời con trỏ về đầu của dòng hiện tại.

Rời con trỏ về đầu của tài liệu.

Home

Trong bảng

Rời con trỏ về đầu của nội dung trong ô hiện tại.

Rời con trỏ về đầu của nội dung của ô hiện tại. Bấm lần nữa để rời con trỏ về ô đầu của bảng. Bấm lần thứ ba để rời con trỏ về đầu của tài liệu.

End

Rời con trỏ tới cuối của dòng hiện tại.

Rời con trỏ tới cuối của tài liệu.

End

Trong bảng

Rời con trỏ tới cuối của nội dung trong ô hiện tại.

Rời con trỏ tới cuối của nội dung của ô hiện tại. Bấm lần nữa để rời con trỏ tới ô cuối của bảng. Bấm lần thứ ba để rời con trỏ tới cuối của tài liệu.

PgUp

Cuộn lên một trang.

Rời con trỏ về phần đầu trang.

PgDn

Cuộn xuống một trang.

Rời con trỏ tới phần chân trang.


Please support us!