Inserting, Editing, and Linking Frames

A frame is a container for text and graphics that you can place anywhere on a page. You can also use a frame to apply a column layout to text.

To Insert a Frame

  1. Tô sáng văn bản bạn muốn bao gồm trong khung.

  2. Chọn lệnh Chèn > Khung, sau đó bấm nút OK.

To Edit a Frame

Ẩn Văn Bản Khỏi Việc In

Any Writer frame can be set to a mode which allows viewing the text on screen, but hides the text from printing.

  1. Select the frame (you see the eight handles).

  2. Choose Format - Frame and Object - Properties - Options.

  3. Trong vùng Thuộc tính, bỏ chọn mục In, sau đó bấm nút OK.

To Link Frames

You can link Writer frames so that their contents automatically flow from one frame to another.

  1. Nhấn vào cạnh của một khung cần liên kết. (Các móc lựa chọn sẽ xuất hiện trên các cạnh của khung.)

  2. On the Frame Bar, click the Link Frames iconIcon.

  3. Nhấn vào khung đến đó bạn muốn liên kết.

Chỉ có thể liên kết các khung nếu :

Bạn chọn một khung đã liên kết thì hiển thị một đường kết nối hai khung đã liên kết.

Biểu tượng Ghi chú

Tính năng « Tự động đặt kích cỡ » sẵn sàng chỉ cho khung cuối cùng trong một dãy các khung đã liên kết.


Please support us!