Dùng Con Trỏ Trực Tiếp

Con trỏ trực tiếp thì cho phép bạn gõ văn bản vào bất cứ nơi nào trên trang.

To set the behavior of the direct cursor, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

  1. On the Tools bar, click the Direct Cursor icon Icon. Alternatively, enable Direct Cursor by going to Edit - Direct Cursor Mode.

  2. Nhấn vào chỗ còn rảnh trong tài liệu văn bản. Con trỏ sẽ thay đổi để phản ánh tình trạng chỉnh canh sẽ được áp dụng cho văn bản bạn gõ vào.

Align left

Align left

Centered

Centered

Align right

Align right

  1. Gõ văn bản. LibreOffice sẽ tự động chèn số dòng trắng cần thiết, và (nếu tùy chọn được bật) các dấu cách và cột Tab.

Please support us!