Mẫu và Kiểu dáng

Mẫu là một tài liệu chứa các kiểu dáng định dạng, đồ họa, bảng, đối tượng và thông tin khác. Mẫu được dùng dưới dạng các phần cơ bản để tạo các tài liệu khác. Ví dụ, bạn có thể xác định các kiểu dáng kiểu đoạn văn và ký tự trong tài liệu, lưu tài liệu dạng mẫu, sau đó sử dụng mẫu đó để tạo một tài liệu mới có cùng kiểu dáng.

You can set a default template, so every new LibreOffice document would use it, unless you specified otherwise (for example, when you create a new document from a different template).

LibreOffice has a number of predefined templates that you can use to create different types of text documents, such as business letters.

Please support us!