Sửa đổi Hàng và Cột bằng Bàn phím

Khi bạn chèn hay xoá các ô, hàng hay cột trong bảng, các tùy chọn Ứng xử hàng/cột thì xác định cách ảnh hưởng đến các phần tử kề nhau. Chẳng hạn, bạn có thể chèn hàng/cột mới vào một bảng có các chiều hàng/cột Cố định chỉ nếu có đủ chỗ còn lại.

Biểu tượng Ghi chú

Ghi chú rằng các thuộc tính này chỉ có tác động đến bề rộng cột được thay đổi bằng bàn phím. Dùng chuột, bạn có thể thay đổi bề rộng của cột một cách tùy ý.


To set the Behavior of rows/columns options for tables in text documents, choose - LibreOffice Writer - Table. There are three display modes for tables:

Please support us!