Thay đổi Kích cỡ của Hàng hay Cột trong Bảng Văn bản

Bạn có khả năng thay đổi kích cỡ của các hang và cột trong bảng, cũng như thay đổi chiều cao của các hàng bảng.

Icon

You can also distribute rows and columns evenly using the icons on the Optimize Size toolbar on the Table Bar.

Thay đổi bề Rộng của Cột và Ô của Bảng

Để thay đổi bề rộng của một cột nào đó :

Làm một trong các hành động này:

note

Nếu bạn giữ phím trong khi thả chuột, chế độ chèn sẽ được kích hoạt.


Để thay đổi bề rộng của một ô nào đó :

Giữ nguyên tổ hợp phím +Ctrl, sau đó bấm phím mũi tên trái hay phải.

Thay đổi chiều cao của hàng

Để thay đổi chiều cao của một hàng, đặt con trỏ vào ô của hàng, giữ nguyên phím , sau đó bấm phím mũi tên lên hay xuống.

Thay đổi kích cỡ của toàn bảng

Để thay đổi bề rộng và chiều cao của một bảng nào đó, làm một của những hành động này:

tip

To wrap text to the sides of a table, and to arrange two tables next to another, you must insert the tables into a frame. Click inside the table, press +A twice to select the whole table, then choose Insert - Frame.


note

Bảng bên trong trang HTML thì không cung cấp phạm vi thuộc tính/lệnh đầy đủ như bảng trong định dạng tài liệu mở (OpenDocument).


Please support us!