Lặp lại Tiêu đề Bảng trên Trang Mới

Bạn có thể đặt tiêu đề bảng xuất hiện trên mỗi trang của bảng.

  1. Choose Table - Insert Table.

  2. Select the Heading and the Repeat heading rows on new pages check boxes.

  3. Chọn số hàng và cột cho bảng.

  4. Nhấn vào nút OK.

Please support us!