Chèn Bảng

Có vài cách khác nhau để tạo một bảng trong tài liệu văn bản. Bạn có thể chèn bảng từ thanh công cụ, qua lệnh trình đơn, hay từ bảng tính.

Để chèn một bảng từ thanh công cụ Chèn

 1. Để con trỏ vào tài liệu ở vị trí bạn muốn chèn bảng.

 2. On the Standard or the Insert bar, click the arrow next to the Table icon.

 3. Trong lưới bảng, kéo để chọn số hàng và cột đã muốn, sau đó buông ra.

Để thôi, kéo sang bên khác đến khi mục Thôi xuất hiện trong vùng xem thử lưới.

Để chèn một bảng bằng lệnh trình đơn

 1. Để con trỏ vào tài liệu ở vị trí bạn muốn chèn bảng.

 2. Choose Table - Insert Table.

 3. Trong vùng Kích cỡ, gõ số hàng và cột đã muốn.

 4. Bật những tùy chọn thích hợp, sau đó bấm nút OK.

Chèn Bảng từ Bảng tính Calc

 1. Mở bảng tính LibreOffice Calc chứa phạm vi ô bạn muốn chèn.

 2. Trong bảng tính, kéo để chọn các ô.

 3. Chọn lệnh Sửa > Chép.

 4. Trong văn bản, làm một của những hành động này:

Tùy chọn

Được chèn dạng...

Bảng tính LibreOffice 7.6

Đối tượng OLE - giống như trong +V hoặc kéo-thả

Siêu tập tin GDIMetaFile

Đồ họa

Ảnh bitmap

Đồ họa

HTML

Bảng HTML

Nhập thô

Văn bản định giới bằng cột tab

Văn bản có định dạng [RTF]

Bảng văn bản


Kéo và Thả Phạm vi Ô từ Bảng tính Calc

 1. Mở bảng tính LibreOffice Calc chứa phạm vi ô bạn muốn chèn.

 2. Trong bảng tính, kéo để chọn các ô.

 3. Ấn giữ nút chuột vào các ô đã chọn.

 4. Kéo các ô đã chọn vào tài liệu văn bản.

Please support us!