Trộn và Xẻ các Ô

Bạn có thể tô sáng một số ô bảng kề nhau, để trộn vào cùng một ô bảng. Hoặc bạn có thể tô sáng một ô lớn để chia ra nhiều ô nhỏ hơn.

Trộn ô

  1. Tô sáng các ô kề nhau

  2. Chọn lệnh Bảng > Trộn ô.

Tách ô

  1. Để con trỏ vào ô cần xẻ.

  2. Chọn lệnh Bảng > Xẻ ô.

    Hộp thoại cho phép bạn xẻ ô ra nhiều ô riêng, theo chiều ngang hay dọc.

Please support us!