Chuyển thành Chỉ số Trên hay Chỉ số Dưới

  1. Chọn ký tự hay chuỗi ký tự bạn muốn chuyển đổi sang chỉ số trên hay chỉ số dưới.

  2. Làm một trong các hành động này:

Please support us!