Cập nhật Kiểu dáng từ Vùng chọn

  1. Choose View - Styles or press .

  2. Nhấn vào biểu tượng của phân loại cần cập nhật.

  3. Trong tài liệu, nhấn vào nơi nào bạn muốn sao chép kiểu dáng đã cập nhật. Ví dụ, nhấn một đoạn mà bạn đã áp dụng một vài định dạng bằng tay mà bây giờ bạn muốn chép.

  4. In the Styles window, click the style that you want to update.

  5. Click the arrow next to the Style actions icon and choose Update Selected Style from the submenu.

note

Only the manually formatted attributes of the text at the cursor position in the document will be added to the style that is selected in the Styles window. Any attributes that were applied as part of a style will not be added to the updated style.


Please support us!