Sử dụng Thẻ khéo

Thẻ khéo cung cấp thông tin thêm và chức năng cho một số từ đã xác định riêng trong tài liệu Writer. Các phần mở rộng Thẻ khéo khác nhau thì có sẵn các tính năng khác nhau.

Cài đặt Thẻ khéo

Thẻ khéo có thể được cung cấp dạng phần mở rộng của LibreOffice Writer.

Để cài đặt một Thẻ khéo, làm một của những bước này:

Trình đơn Thẻ khéo

Any text in a Writer document can be marked with a Smart Tag, by default a magenta colored underline. You can change the color in - LibreOffice - Application Colors.

Bạn chỉ tới Thẻ Thông minh thì lời gợi ý trợ giúp nhắc bạn mở trình đơn Thẻ Thông minh. Nếu bạn không sử dụng chuột, bạn có thể di chuyển con trỏ vào văn bản đã đánh dấu, sau đó mở trình đơn ngữ cảnh bằng tổ hợp phím Shift+F10..

Trong trình đơn Thẻ Thông Minh, bạn thấy các hành động sẵn sàng đã được xác định cho Thẻ Thông Minh này. Chọn một mục trong trình đơn. Lệnh Tùy chọn Thẻ Thông Minh sẽ mở trang Thẻ Thông Minh của tùy chọn Công cụ - Tự động Sửa lỗi.

Để bật/tắt Thẻ khéo

Khi bạn đã cài đặt ít nhất một phần mở rộng Thẻ thông minh, bạn cũng thấy trang Thẻ Thông Minh trong tùy chọn Công cụ - Tự động Sửa lỗi. Hãy sử dụng hộp thoại này để bật hay tắt những thẻ đã cài đặt.

Biểu tượng Ghi chú

Ghi chú : Bộ Kiểm tra Chính tả tự động không kiểm tra văn bản dạng Thẻ khéo.


Please support us!