Lưu Tài liệu Văn bản bằng Định dạng HTML

Bạn có khả năng lưu tài liệu LibreOffice Writer theo định dạng HTML, để xem nó trong trình duyệt Web. Cũng có thể gán một chỗ ngắt trang cho một kiểu dáng đoạn văn riêng, để tạo ra một trang HTML riêng mỗi lần kiểu dáng đó xuất hiện trong tài liệu. LibreOffice Writer tự động tạo một trang chứa các siêu liên kết đến các trang này.

When you save a text document in HTML format, any graphics in the document are saved into the HTML document as embedded data streams. LibreOffice tries to keep the original format of graphics, i.e. JPEG pictures or SVG images will be saved into HTML as such. All other graphic formats are saved as PNG.

  1. Áp dụng một của những kiểu dáng đoạn văn tiêu đề LibreOffice mặc định, thí dụ « Tiêu đề 1 », vào các đoạn văn từ chúng bạn muốn tạo ra một trang HTML mới.

  2. Chọn lệnh Tập tin > Gửi > Tạo tài liệu HTML.

  3. Trong hộp Kiểu dáng , chọn kiểu dáng đoạn mà bạn muốn dùng để sinh ra một trang HTML mới.

  4. Gõ đường dẫn và tên tập tin cho tài liệu HTML, sau đó nhấn vào nút Lưu.

Please support us!