Sử Dụng Phần

Phần là khối văn bản có tên, gồm có đồ họa hay đối tượng, mà bạn có thể sử dụng bằng vài cách khác nhau.

Một phần chứa ít nhất một đoạn văn. Khi bạn tô sáng văn bản và tạo phần, một chỗ ngắt đoạn văn được chèn tự động ở cuối của văn bản.

Bạn có thể chèn phần từ tài liệu văn bản, hoặc chèn toàn tài liệu văn bản dạng phần vào tài liệu văn bản khác. Cũng có thể chèn phần từ tài liệu văn bản theo định dạng liên kết vào tài liệu văn bản khác, hay vào cùng tài liệu.

Biểu tượng Ghi chú

Để chèn đoạn văn mới đúng trước hay sau phần, nhấn vào phía trước hay sau của đoạn, sau đó bấm tổ hợp phím +Enter.


Phần và Cột

Bạn có thể chèn phần vào phần đã tồn tại. Chẳng hạn, bạn có thể chèn một phần chứa hai cột vào một phần chứa một cột.

Bố trí kiểu phần, v.d. xác định số cột, có mức ưu tiên cao hơn bố trí trang được xác định trong kiểu dáng trang.

Please support us!