Chèn Phần

Bạn co khả năng chèn phần mới, hay chèn vào tài liệu hiện thời liên kết đến phần trong tài liệu khác. Chèn phần dạng liên kết thì nội dung của liên kết thay đổi khi bạn sửa đổi tài liệu nguồn.

Để chèn phần mới:

 1. Nhấn vào tài liệu ở vị trí bạn muốn chèn một phần mới, hoặc tô sáng đoạn văn bản bạn muốn chuyển đổi sang phần.

  Nếu bạn chọn đoạn nằm bên trong đoạn văn, đoạn được chuyển đổi tự động sang đoạn văn riêng.

 2. Chọn lệnh Chiếu ảnh > Phần.

 3. Trong hộp Phần mớin , đánh một tên cho phần.

 4. Đặt các tùy chọn thích hợp với phần, sau đó nhấn vào nút Chèn.

Để chèn phần dạng liên kết:

Để chèn phần dạng liên kết, trước tiên bạn cần phải tạo phần trong tài liệu nguồn.

Khi bạn mở tài liệu chứa phần đã liên kết, LibreOffice sẽ nhắc bạn cập nhật nội dung của phần. Để tự cập nhật liên kết, chọn lệnh Công cụ > Cập nhật > Liên kết.

Bạn cũng có thể chèn phần đã liên kết vào tài liệu HTML. Khi bạn xem trang bằng trình duyệt Web, nội dung của phần tương ứng với nội dung của phần vào lúc cuối cùng lưu tài liệu HTML.

 1. Nhấn vào tài liệu ở vị trí bạn muốn chèn phần đã liên kết.

 2. Chọn lệnh Chiếu ảnh > Phần.

 3. Trong hộp Phần mớin , đánh một tên cho phần.

 4. In the Link area, select the Link check box.

 5. Click the Browse button next to the File name box.

 6. Tìm tài liệu chứa phần đến đó bạn muốn liên kết, sau đó nhấn vào nút Chèn.

 7. Trong hộp Phần , chọn phần mà bạn muốn chèn.

 8. Nhấn vào nút Chèn.

Please support us!