Chỉnh Sửa Phần

Trong tài liệu, bạn có khả năng bảo về, ẩn và chuyển đổi phần sang văn bản chuẩn.

  1. Chọn lệnh Định dạng > Phần.

  2. Cũng có thể bấm +B, sau đó gõ chuỗi bạn muốn định dạng in đậm, gõ xong thì bấm +B lần nữa.

  3. Làm một trong các hành động này:

Editing Read-Only Contents

A warning message is displayed if you try to edit protected sections.

To remove protection of a section, do the following:

  1. Choose Format - Sections.

  2. Select the section to unprotect in the Section area of the dialog.

  3. Uncheck the Protect option in the Write Protection area of the dialog.

  4. If the section was protected with a non-empty password, type the password into the dialog that opens.

  5. Click OK .

Please support us!