Sử dụng Thước đo

To show or hide rulers, choose View - Ruler. To show the vertical ruler, choose - LibreOffice Writer - View, and then select Vertical ruler in the Ruler area.

Điều Chỉnh Lề Trang

Các lề của trang được ngụ ý bằng vùng đã tô đầy ở mỗi cuối của thước đo.

Thay Đổi Khoảng Thụt Lề

Khoảng thụt lề được điều chỉnh bằng ba hình tam giác trên thước đo nằm ngang.

  1. Để thay đổi khoảng thụt lề dòng đầu của đoạn văn đã chọn, kéo hình tam giác ở góc trên bên trái trên thước đo nằm ngang sang vị trí khác.

  2. Để thay đổi khoảng thụt lề bên trái hay bên phải đoạn văn, tô sáng những đoạn văn cho chúng bạn muốn thay đổi khoảng thụt lề, sau đó kéo hình tam giác ở góc dưới bên trái hay bên phải trên thước đo nằm ngang sang vị trí khác.

For example, to change the left indent starting with the second line of a paragraph, hold down the key, click the triangle on the bottom left, and drag it to the right

Bạn cũng có thể nhấn đôi vào bất cứ nơi nào trên thước đo nằm ngang, sau đó điều chỉnh các khoảng thụt lề trong hộp thoại Đoạn văn.

Please support us!