Sửa Đổi Tham Chiếu Chéo

  1. Nhấn chuột đằng trước tham chiếu chéo bạn muốn sửa đổi.

    If you cannot see the field shading of the cross-reference, choose View - Field Shadings or press +F8.

  2. Chọn lệnh Sửa > Trường.

  3. Đặt các tùy chọn thích hợp, sau đó nhấn vào nút OK.

Biểu tượng Gợi ý

Sử dụng các nút mũi tên trong hộp thoại Sửa trường để duyệt các tham chiếu chéo trong tài liệu hiện tại.


Chèn Tham Chiếu Chéo

Chèn Siêu liên kết bằng Bộ điều hướng

Please support us!