Chèn Tham Chiếu Chéo

Tham chiếu chéo thì cho phép bạn nhảy trực tiếp tới đoạn văn bản và đối tượng riêng trong cùng tài liệu. Tham chiếu chéo chứa một đích và một tham chiếu đều được chèn dạng trường vào tài liệu.

Đối tượng có phụ đề và liên kết lưu có thể được dùng làm đích.

Tham chiếu chéo văn bản

Để có khả năng chèn tham chiếu chéo, trước tiên bạn cần phải ghi rõ đích trong văn bản.

Để chèn đích:

 1. Tô sáng chuỗi văn bản cần dùng làm đích cho tham chiếu chéo.

 2. Chọn lệnh Chèn > Tham chiếu chéo.

 3. Trong danh sách Kiểu, chọn “Đặt tham chiếu”.

 4. Trong hộp Tên, gõ tên cho đích. Chuỗi văn bản đã tô sáng được hiển thị trong hộp Giá trị.

 5. Nhấn Chèn. Tên của đối tượng đích sẽ được thêm vào danh sách Vùng chọn .

Để lại hộp thoại mở, và tiến đến phần kế tiếp.

Để tạo tham chiếu chéo tới đích:

 1. Đặt con trỏ vào văn bản ở vị trí bạn muốn chèn một tham chiếu chéo.

 2. Chọn lệnh Chèn > Tham chiếu chéo để mở hộp thoại, nếu nó chưa mở.

 3. Trong danh sách Kiểu, chọn mục « Chèn tham chiếu ».

 4. Trong danh sách Lựa chọn, chọn đích đến đó bạn muốn tham chiếu chéo.

 5. In the Refer using list, select the format for the cross-reference. The format specifies the type of information that is displayed as the cross-reference. For example, "Reference" inserts the target text, and "Page" inserts the page number where the target is located. For footnotes the footnote number is inserted.

 6. Nhấn vào nút Chèn.

 7. Làm xong thì nhấn vào nút Đóng.

Tham chiếu chéo đối tượng

Bạn có thể tham chiếu chéo đến phần lớn kiểu đối tượng của tài liệu, như đồ họa, đối tượng vẽ, đối tượng OLE và bảng, miễn là đối tượng có phụ đề. Để thêm phụ đề vào đối tượng, vn đối tượng, sau đó chọn lệnh Chèn > Phụ đề.

 1. Nhấn vào tài liệu ở vị trí bạn muốn chèn tham chiếu chéo.

 2. Chọn lệnh Chèn > Tham chiếu chéo.

 3. Trong danh sách Kiểu, chọn phân loại phụ đề của đối tượng.

 4. Trong danh sách Lựa chọn, chọn số thứ tự phụ đề của đối tượng đến đó bạn muốn tham chiếu chéo.

 5. In the Refer using list, select the format of the cross-reference. The format specifies the type of information that is displayed as the cross-reference. For example, "Reference" inserts the caption category and caption text of the object.

 6. Nhấn vào nút Chèn.

 7. Làm xong thì nhấn vào nút Đóng.

Cập nhật tham chiếu chéo

To manually update the cross-references in a document, choose Tools - Update - Fields from the menu or press F9.

Biểu tượng Gợi ý

Choose View - Field Names to switch between viewing the reference names and the reference contents.


Please support us!