In theo Thứ tự Ngược lại

  1. Chọn lệnh Tập tin > In.

  2. Nhấn vào thẻ Trang.

  3. Choose Print in reverse page order.

  4. Nhấn vào nút Tùy chọn.

Please support us!