In Cuốn Sách Mỏng

Bạn có khả năng in ra tài liệu Writer theo định dạng cuốn sách mỏng hay cuốn sách nhỏ. Tức là Writer in ra hai trang trên mỗi mặt giấy: gấp lại giấy thì đọc tài liệu như một cuốn sách.

Khi bạn tạo một tài liệu nên in ra theo định dạng cuốn sách mỏng, hãy đặt hướng nằm dọc cho mọi trang. Writer sẽ áp dụng bố trí sách mỏng khi bạn in ra tài liệu.

LibreOffice is not designed to handle brochure printing of documents that include landscape page orientations, but it is possible to print such documents.

It is not possible to print a large image across two pages. Cut the image into two parts, and insert each part on different pages.

Để in ra sách mỏng

  1. Chọn lệnh Tập tin > In.

  2. Trong hộp thoại In, nhấn vào Thuộc tính.

  3. Trong hộp thoại thuộc tính về máy tính, đặt hướng giấy thành « Nằm ngang ».

Biểu tượng Gợi ý

Nếu máy tính có khả năng in ra hai chiều, và vì cuốn sách mỏng luôn luôn in ra theo chế độ nằm ngang, bạn nên hiệu lực tùy chọn "duplex - short edge" (hai chiều - cạnh ngẵn) trong hộp thoại thiết lập máy tính.


  1. Return to Print dialog.

  2. In the Page Layout section, select Brochure.

  3. For a printer that automatically prints on both sides of a page, specify in the Range and Copies section to include Odd and Even Pages.

  1. Click Print.

Nếu bạn in tài liệu nằm dọc trên tờ giấy nằm ngang, hai bên đối diện của sách mỏng sẽ được in cạnh nhau. Máy in có khả năng in mặt đôi thì bạn có thể tạo toàn sách mỏng từ tài liệu, không cần đối chiếu các trang về sau. Tuy nhiên, nếu máy in chỉ có khả năng in mặt đơn, bạn vẫn còn có thể làm hiệu quả này bằng cách trước tiên in các trang trước bằng tùy chọn Trang bên phải được đánh dấu, sau đó chèn lại vào máy in toàn đống giấy và in các trang sau bằng tùy chọn Trang bên trái được đánh dấu.

Biểu tượng Ghi chú

If LibreOffice prints the pages in the wrong order, select Print in reverse order in the Range and Copies section, and then print the document again.


Please support us!