Tạo và Áp dụng Kiểu dáng Trang

LibreOffice sử dụng kiểu dáng trang để xác định bố trí của trang, gồm có hướng, nền, lề, phần đầu/chân và cột văn bản của trang. Để sửa đổi bố trí của một trang nào đó trong tài liệu, bạn cần phải tạo và áp dụng vào trang một kiểu dáng trang riêng.

Để xác định kiểu dáng trang mới:

 1. Choose View - Styles.

 2. Nhấn vào thẻ Kiểu dáng trang.

 3. Trong danh sách các kiểu dáng trang, nhấn-phải vào mục thích hợp, sau đó chọn lệnh Mới.

 4. Trên thẻ Tổ chức, gõ tên vào hộp Tên.

 5. Làm một trong các hành động này:

 1. Đặt các tùy chọn bố trí cho trang trên những thẻ khác nhau của hộp thoại, rồi nhấn vào nút OK.

Để áp dụng kiểu dáng trang:

 1. Nhấn vào trang cho đó bạn muốn áp dụng kiểu dáng trang.

 2. Do one of the following:

To Manually Override the “Next style” of a Page Style

 1. Place cursor between the page with the page style and the page with the style specified in Next style.

 2. Right-click and choose Edit Page Break.

 3. Select the With page style checkbox.

 4. Enter the page style to be applied.

See Manually Defined Range of a Page style.

note

A special situation arises when a Next style is different than the page style itself, and you want to apply that page style to two consecutive pages. For example, if you have applied First Page style to a page, and want to apply First Page style again to the immediately following page, then you must manually override First Page style, because it is configured to be followed by Default Page Style.


Để áp dụng kiểu dáng trang cho trang mới:

 1. Nhấn vào tài liệu ở vị trí bạn muốn trang mới bắt đầu.

 2. Choose Insert - More Breaks - Manual Break.

 3. Chọn lệnh Ngắt trang.

 4. In the Page Style box, select the page style that you want to apply to the page that follows the manual break.

 5. Nhấn vào nút OK.

Please support us!