Thay Đổi Hướng Trang

Tất cả các thuộc tính trang cho tài liệu văn bản Writer, thí dụ hướng của trang, được xác định tùy theo kiểu dáng trang. Mặc định là một tài liệu văn bản mới sẽ dùng kiểu dáng trang Mặc định cho mọi trang. Nếu bạn mở một tài liệu văn bản đã tồn tại, các kiểu dáng trang khác nhau có thể được áp dụng cho các trang khác nhau.

Chú ý rằng các thay đổi bạn áp dụng cho một thuộc tính trang nào đó sẽ chỉ có tác động những trang có dùng kiểu dáng trang hiện thời. Kiểu dáng trang hiện thời được hiển thị trên Thanh Trạng Thái bên dưới cửa sổ.

Để thay đổi hướng trang cho mọi trang

Nếu tài liệu văn bản chỉ chứa các trang có cùng một kiểu dáng trang, bạn có thể thay đổi trực tiếp các thuộc tính về trang:

 1. Choose Format - Page Style.

 2. Nhấn vào thẻ Trang.

 3. Dưới Định dạng trang, chọn “Thẳng đứng” hoặc “Nằm ngang”.

 4. Nhấn vào nút OK.

Để thay đổi hướng trang chỉ cho một số trang nào đó

LibreOffice dùng kiểu dáng trang để ghi rõ hướng của các trang trong cùng một tài liệu. Kiểu dáng trang xác định các thuộc tính trang bổ sung, chẳng hạn phần đầu/chân trang hoặc các lề trang. Bạn có thể thay đổi kiểu dáng Mặc định cho tài liệu hiện tại, hoặc xác định các kiểu dáng trang riêng và áp dụng chúng cho bất cứ phần nào của văn bản.

Ở kết thúc của trang trợ giúp này, chúng tôi sẽ diễn tả phạm vị của kiểu dáng trang một cách chi tiết. Nếu bạn chưa chắc về ý niệm kiểu dáng trang, xin hãy đọc phần ở kết thúc của trang này.

note

Không giống như kiểu dáng ký tự hoặc kiểu dáng đoạn văn, kiểu dáng trang không tùy theo phân cấp. Bạn có thể tạo một kiểu dáng trang mới dựa vào các thuộc tính của một kiểu dáng trang đã tồn tại, nhưng lúc sau khi bạn thay đổi kiểu dáng nguồn, kiểu dáng trang mới không tự động kế thừa các thay đổi.


Để thay đổi hướng trang cho tất cả các trang dùng cùng một kiểu dáng trang, trước tiên bạn cần có một kiểu dáng trang, sau đó áp dụng nó :

 1. Choose View - Styles.

 2. Nhấn vào thẻ Kiểu dáng trang.

 3. Nhấn-phải vào một kiểu dáng trang nào đó, sau đó nhấn vào nút Mới. Kiểu dáng trang mới kế thừa đâu tiên các thuộc tính của kiểu dáng trang đã chọn.

 4. Trên trang thẻ Tổ chức, gõ vào hộpTên một tên cho kiểu dáng trang, v.d. « Phong cảnh của tôi ».

 5. Trong hộp Kiểu dáng kế, chọn kiểu dáng trang mà bạn muốn áp dụng cho trang kế tiếp mà nằm theo một trang có kiểu dáng mới. Xem phần về phạm vi của kiểu dáng trang, ở kết thúc của trang trợ giúp này.

 6. Nhấn vào thẻ Trang.

 7. Dưới Định dạng trang, chọn “Thẳng đứng” hoặc “Nằm ngang”.

 8. Nhấn vào nút OK.

Now you have defined a proper page style with the name "My Landscape". To apply the new style, double-click the "My Landscape" page style in the Styles window. All pages in the current scope of page styles will be changed. If you defined the "next style" to be a different style, only the first page of the current scope of page styles will be changed.

To Quickly Switch Between Portrait and Landscape Page Layout

The default template provided by LibreOffice Writer offers several page layout styles, among which the Default Page Style has Portrait orientation and the Landscape style has landscape orientation.

These styles can be used to quickly switch between portrait and landscape orientation by inserting manual breaks and choosing the appropriate page styles as described below:

 1. Place the cursor where the page break is to be inserted.

 2. Go to Insert - More Breaks - Manual Break. The Insert Break dialog will open.

 3. Choose the option Page break and in the Page Style drop-down list choose the page style to be applied to the page after the break (Default Page Style, Landscape, etc).

 4. If the applied has to be changed again at a certain point in the document (for instance, to switch back from landscape to portrait orientation), place the cursor at this point and repeat the steps previously described.

Phạm vi kiểu dáng trang

Bạn nên nhận thấy phạm vi các kiểu dáng trang trong LibreOffice. Chình sửa một kiểu dáng trang sẽ có tác động những trang nào của tài liệu văn bản?

Kiểu dáng dài trang một

A page style can be defined to span one page only. The “First Page” style is an example. You set this property by defining another page style to be the "next style", on the Format - Page Style - Organizer tab page.

Một kiểu dáng trải ra một trang thì bắt đầu từ đường viền bên dưới của phạm vi kiểu dáng trang hiện thời, và tiếp tục đến chỗ ngắt trang kế tiếp. Chỗ ngắt trang kế tiếp tự động xuất hiện khi văn bản trôi chảy đến trang kế tiếp, mà đôi khi được gọi như là một « chỗ ngắt trang mềm ». Hoặc bạn có thể tự chèn một chỗ ngắt trang.

To insert a manual page break at the cursor position, press +Enter or choose Insert - Manual Break and just click OK.

Phạm vi đã xác định bằng tay của một kiểu dáng trang

The “Default” page style does not set a different "next style" on the Format - Page Style - Organizer tab page. Instead, the "next style" is set also to be “Default”. All page styles that are followed by the same page style can span multiple pages. The lower and upper borders of the page style range are defined by "page breaks with style". All the pages between any two "page breaks with style" use the same page style.

Bạn có thể chèn một « chỗ ngắt trang có kiểu dáng » một cách trực tiếp vào vị trí con trỏ. Hoặc bạn có thể áp dụng thuộc tính « chỗ ngắt trang có kiểu dáng » cho một đoạn văn hoặc cho một kiểu dáng đoạn văn.

Thực hiện bất cứ lệnh này trong những cái này:

Please support us!