Số Thứ Tự Trang

Trong chương trình Writer, số thứ tự trang là một trường bạn có thể chèn vào văn bản.

To Quickly Insert a Page Number in Header or Footer of Page Style

Choose Insert - Page Numbers to open a dialog to guide you in inserting a page number in the current page style header or footer and setting the page number alignment.

Chèn số trang

Choose Insert - Field - Page Number to insert a page number at the current cursor position.

tip

If you see the text "Page number" instead of the number, choose View - Field Names ().


Tuy nhiên, vị trí của những trường này sẽ thay đổi khi bạn tham hay gỡ bỏ văn bản. Vì vậy tốt nhất khi chèn trường số thứ tự trang vào phần đầu/chân trang ở cùng vị trí và xuất hiện trên mọi trang.

Choose Insert - Header and Footer - Header - (name of page style) or Insert - Header and Footer - Footer - (name of page style) to add a header or footer to all pages with the current page style.

Bắt đầu từ một số trang đã định

Có lẽ bạn muốn điều khiển thêm chức năng đánh số trang. Chẳng hạn, bạn đang viết một tài liệu văn bản nên bắt đầu trên trang số 12.

 1. Nhấn vào đoạn văn đầu tiên của tài liệu.

 2. Choose Format - Paragraph - Text flow tab.

 3. Trong vùng Ngắt, bật tùy chọn Chèn. Bật tùy chọn Dùng kiểu dáng trang chỉ để có khả năng đặt Số thứ tự trang riêng. Sau đó, nhấn vào nút OK.

note

Số thứ tự trang mới là thuộc tính của đoạn văn đầu tiên trên trang.


To Select the Page Number Format

Chẳng hạn, bạn muốn đánh số trang dùng chữ số La mã nhỏ : i, ii, iii, iv ...

 1. Nhấn đôi đúng trước trường số thứ tự trang. Hộp thoại Sửa trường sẽ mở.

 2. Chọn định dạng số, sau đó nhấn vào nút OK.

Using Different Page Number Formats in Headers and Footers

You need some pages with the roman numbering format, followed by the remaining pages in another format.

Trong chương trình Writer, bạn cần sử dụng Kiểu dáng Trang khác nhau. Kiểu dáng trang thứ nhất có phần chân trang chứa một trường số thứ tự trang được định dạng theo chữ số La mã. Kiểu dáng trang kế tiếp có phần chân trang có một trường số thứ tự trang được định dạng bằng cách khác.

Hai Kiểu dáng trang phải bị phân cách bằng chỗ ngắt trang. Trong Writer, bạn có thể ngắt trang một cách tự động hay thủ công.

Phụ thuộc vào tài liệu, bạn có thể chọn phương pháp ngắt trang thích hợp. Nếu toàn tài liệu có cùng kiểu dáng, trừ trang tựa đề, bạn có thể sử dụng phương pháp tự động:

Để áp dụng kiểu dáng khác cho trang đầu

 1. Nhấn vào trang đầu của tài liệu.

 2. Choose View - Styles ().

 3. In the Styles window, click the Page Styles icon.

 4. Nhấn đôi vào kiểu dáng « Trang đầu ».

Now your title page has the style "First Page", and the next pages automatically have the "Default Page Style".

You can now for example insert a footer for the "Default Page Style" only, or insert footers in both page styles, but with differently formatted page number fields.

Để tự chèn kiểu dáng trang khác

 1. Nhấn vào đầu của đoạn văn đầu tiên trên trang nên có kiểu dáng trang khác.

 2. Choose Insert - More Breaks - Manual Break. You see the Insert Break dialog.

 3. Trong hộp danh sách Kiểu dáng, chọn một kiểu dáng trang. Bạn cũng có thể đặt một số thứ tự trang mới. Nhấn OK.

Kiểu dáng trang đã chọn sẽ được sử dụng kể từ đoạn văn hiện tại đến chỗ ngắt trang kế tiếp cũng thuộc về kiểu dáng trang. Có lẽ bạn cần phải tạo kiểu dáng trang mới trước tiên.

Please support us!