Sử dụng Kiểu dáng từ Tài liệu hay Mẫu Khác

Bạn có thể nhập khẩu vào tài liệu hiện tại kiểu dáng từ tài liệu hay mẫu khác.

Open the Load Styles dialog box by either

  1. Sử dụng các hộp chọn ở dưới hộp thoại để chọn lọc kiểu dáng bạn muốn nhập khẩu. Để thay thế kiểu dáng trong tài liệu hiện tại mà có cùng tên với kiểu dáng bạn sẽ nhập khẩu, bật tùy chọn Ghi đè.

  2. Làm một trong các hành động này:

Please support us!