Chèn Ảnh đã Quét

Để chèn ảnh đã quét, trước tiên cần phải kết nối máy quét đến máy tính, và cài đặt các trình điều khiển máy quét.

  1. Nhấn vào tài liệu ở vị trí bạn muốn chèn ảnh đã quét.

  2. Choose Insert - Media - Scan, and choose the scanning source from the submenu.

  3. Theo những hướng dẫn quét.

Chèn Đồ Họa

Chèn Đồ Họa Từ Tập Tin

Chèn đồ họa từ bộ sưu tập bày bằng cách kéo và thả

Chèn Đồ họa từ LibreOffice Draw hay Impress

Chèn Đồ thị Calc vào Tài liệu Văn bản

Editing Graphic Objects

Please support us!